THE ONE TEAM - DISTRICT 7

TRÍ LONG

Nối lông vũ, nhuộm màu thời trang, uốn, duỗi

NGUYỄN NAM

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

SƠN NGHĨA

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

NGUYỄN SANG

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ÁI NHI

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

THE ONE TEAM - DISTRICT 6

LÊ NAM

Nối lông vũ, nhuộm màu thời trang, uốn, duỗi

TINO BEL

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

THƯ

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

ĐANG CẬP NHẬT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

THE ONE TEAM - BINH THANH

VŨ TÂM

Nối lông vũ, nhuộm màu thời trang, uốn, duỗi

TÙNG VT

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

NGUYỄN THUÝ

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

NAM KIÊN

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn

BẢO HUY

Cắt, nhuộm màu thời trang, uốn xoăn